Skip to content Skip to footer

Kdo je upravičenec
do osebne asistence?

Do osebne asistence je po Zakonu o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), ne glede na dohodek in premoženje, upravičen vlagatelj, ki:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Kako uveljavljati pravico
do osebne asistence?

Vlogo za pravico do osebne asistence  uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD). O pravici do osebne asistence (številu ur in vsebini) CSD odloči na podlagi mnenja strokovne komisije. CSD izda odločbo, iz katere je razvidno število ur in vsebina pomoči.

Vlogo najdete tukaj: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-uveljavljanje-pravice-do-osebne-asistence/

V Zavodu Uvid nudimo brezplačno strokovno svetovanje in pomoč pri pridobitvi ustrezne odločbe. Z veseljem se odzovemo in opravimo obisk tudi na domu.

Po prejemu odločbe prosto izberete izvajalca osebne asistence in se dogovorite o pričetku izvajanja storitve. Z izvajalcem sklenete Dogovor o izvajanju osebne asistence, ki je napisan v treh izvodih in prične veljati z dnem podpisa vseh strank (uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika, osebnega asistenta in izvajalca).

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije, društva in zavodi na podlagi odločbe ministrstva. Ena izmed njih smo tudi mi, zato vljudno vabljeni, da nas kontaktirate.

Kako vam lahko pomagamo v Zavodu Uvid?

V kolikor se odločite za nas, skupaj z vami poiščemo primernega osebnega asistenta in pripravimo Izvedbeni načrt osebne asistence. Ta vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca. Podpisani izvedbeni načrt nato pošljemo krajevno pristojnemu CSD in lahko pričnemo z izvajanjem storitve. Tekom izvajanja osebne asistence nudimo strokovno pomoč in podporo uporabnikom in njihovim bližnjim.

V Zavodu Uvid skrbimo za sodelovanje in povezanost med našimi uporabniki osebne asistence, z namenom medsebojne pomoči, izmenjave informacij in izkušenj, družabnosti ipd.

Osebna asistenca

Je zbir storitev za osebe s teleno in/ali duševno invalidnostjo, ki potrebujejo pomoč

Ljudem z invalidnostjo (imenujemo jih uporabniki, ker uporabljajo osebno asistenco) pri opravkih pomaga osebni asistent. To jim omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.

Storitve so prilagojene potrebam posameznika

Osebni asistent uporabniku pomaga glede na njegove sposobnosti, želje, pričakovanja in življenjske razmere. Pomaga mu lahko pri hranjenju in pitju, preoblačenju, gibanju in premeščanju, jemanju zdravil, kuhanju, čiščenju, oskrbi hišnih ljubljenčkov, nakupovanju, ga vozi z uporabnikovim avtomobilom, mu nudi spremstvo pri obiskovanju športnih aktivnosti in kulturnih prireditev, mu pomaga na delovnem mestu ali v šoli …

Osebna asistenca je za uporabnika brezplačna

Njeno izvajanje in plačilo za delo osebnih asistentov krije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo, mora polovico dodatka vsak mesec nakazati izvajalcu osebne asistence, s čimer prispeva k financiranju osebne asistence.

Pogosta vprašanja

Na tem mestu najdete zbrana najpogostejša vprašanja v zvezi z osebno asistenco.

Oseba, ki želi osebno asistenco (ali njen zakoniti zastopnik), izpolni vlogo za pravico do osebne asistence, ki se nahaja na spletnem portalu GOV.SI. Do nje lahko dostopate na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-uveljavljanje-pravice-do-osebne-asistence/.

Vlogo vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. K njej je potrebno priložiti določena dokazila in zdravstveno dokumentacijo o vrsti in stopnji invalidnosti, zdravstvenem stanju ter drugo dokumentacijo, ki dokazuje vašo potrebo po osebni asistenci.

O pravici do osebne asistence, številu ur in storitvah odloči center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije. Dva člana strokovne komisije vlagatelja obiščeta na domu in se z njim oz. z njegovim zakonitim zastopnikom osebno pogovorita. S pomočjo obrazca o aktivnostih, za katere uporabnik potrebuje pomoč in jih sam ne more opraviti, člana komisije presodita, ali je vlagatelj upravičen do osebne asistence.

Komisija centru za socialno delo poda mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence, ki bi jo uporabnik potreboval. Center za socialno delo pošlje kopijo mnenja v vednost vlagatelju in nato izda odločbo o pravici do osebne asistence. K odločbi je priložena tudi vrednotnica.

Osebnega asistenta ne zaposluje uporabnik, ampak izvajalec osebne asistence. Izvajalci smo organizacije, ki izpolnjujemo predpisane pogoje in smo pridobile dovoljenje za izvajanje osebne asistence. Zavod Uvid smo izvajalci osebne asistence. Uporabnik si izvajalca izbere sam.

Če izberete nas, nam predložite odločbo o pravici do osebne asistence in vrednotnico, ki ste ju prejeli od centra za socialno delo. Skupaj z nami sklenete dogovor o izvajanju osebne asistence in sestavimo izvedbeni načrt. To je dokument, ki opredeljuje način, kako bo pri vas potekala osebna asistenca.

Osebnega asistenta si lahko izberete sami, pri izbiri pa vam pomagamo. Potrudimo se, da najdemo osebnega asistenta, ki v največji možni meri ustreza vašim potrebam in željam. Osebni asistent je lahko vaš družinski član ali zunanja oseba.

V Zavodu Uvid imamo stike s številnimi osebnimi asistenti in iskalci zaposlitve v lokalnem območju, zato vam lahko svetujemo. Mi objavimo razpis za delovno mesto osebnega asistenta in izvedemo uvodne razgovore s kandidati, vse izbrane pa napotimo na razgovor k vam, saj šteje vaša odločitev. Zaposlimo osebnega asistenta, ki ga izberete vi.

Izbira je vaša – če ugotovite, da vam ne ustrezamo mi ali vaš osebni asistent, si lahko poiščete drugega izvajalca ali osebnega asistenta. Vse osebne asistente zaposlimo s poskusno dobo 3 mesecev. V tem obdobju lahko uporabnik in osebni asistent ugotovita, ali se dobro ujemata. Če bi se izkazalo, da vam osebni asistent ne ustreza, bomo skupaj poiskali drugega.

Osebni asistent lahko uporabniku pomaga pri številnih opravkih:

 • pri dnevnih opravilih,
 • pri komunikaciji,
 • uporabnika spremlja,
 • obvezno mora biti z njim, kadar ima uporabnik zelo hudo invalidnost,
 • pomaga mu pri vseh dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.
 • Če uporabnik obiskuje šolo ali je zaposlen, mu lahko osebni asistent pomaga tudi v šoli oz. na delovnem mestu.

Te oblike pomoči se imenujejo storitve osebne asistence. Vsi uporabniki od osebnega asistenta ne potrebujejo pomoči pri vseh zgoraj naštetih opravkih. Ko Center za socialno delo izda odločbo, da uporabniku pripada osebna asistenca, odloči tudi, do katerih storitev oz. oblik pomoči je ta uporabnik upravičen. 

Storitve osebne asistence so podrobneje naštete v 7. členu Zakona o osebni asistenci, do katerega lahko dostopate preko naslednje povezave: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568 

Uporabnik in njegov osebni asistent morata opraviti 6 urno usposabljanje. Uporabnik mora usposabljanje opraviti v prvih 2 mesecih po pričetku izvajanja osebne asistence, njegov osebni asistent pa preden nastopi z delom osebnega asistenta. Usposabljanje nato obnavljata vsako leto.

Za izvedbo usposabljanja poskrbimo mi in je za vas in za vašega osebnega asistenta brezplačno.