Skip to content Skip to footer

Kdo je upravičenec do osebne asistence

Do osebne asistence je po Zakonu o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), ne glede na dohodek in premoženje, upravičen vlagatelj, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Kako uveljavljati pravico do osebne asistence

Vlogo za pravico do osebne asistence  uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD). O pravici do osebne asistence (številu ur in vsebini) CSD odloči na podlagi mnenja strokovne komisije. CSD izda odločbo, iz katere je razvidno število ur in vsebina pomoči.

Vlogo najdete tukaj: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-uveljavljanje-pravice-do-osebne-asistence/

V Zavodu Uvid nudimo brezplačno strokovno svetovanje in pomoč pri pridobitvi ustrezne odločbe. Z veseljem se odzovemo in opravimo obisk tudi na domu.

Po prejemu odločbe prosto izberete izvajalca osebne asistence in se dogovorite o pričetku izvajanja storitve. Z izvajalcem sklenete Dogovor o izvajanju osebne asistence, ki je napisan v treh izvodih in prične veljati z dnem podpisa vseh strank (uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika, osebnega asistenta in izvajalca).

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije, društva in zavodi na podlagi odločbe ministrstva. Ena izmed njih smo tudi mi, zato vljudno vabljeni, da nas kontaktirate.

Kako vam lahko pomagamo v Zavodu Uvid?

V kolikor se odločite za nas, skupaj z vami poiščemo primernega osebnega asistenta in pripravimo Izvedbeni načrt osebne asistence. Ta vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca. Podpisani izvedbeni načrt nato pošljemo krajevno pristojnemu CSD in lahko pričnemo z izvajanjem storitve. Tekom izvajanja osebne asistence nudimo strokovno pomoč in podporo uporabnikom in njihovim bližnjim.

V Zavodu Uvid skrbimo za sodelovanje in povezanost med našimi uporabniki osebne asistence, z namenom medsebojne pomoči, izmenjave informacij in izkušenj, družabnosti ipd.