Skip to content Skip to footer

Kaj je osebna asistenca

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki zaradi telesne ali duševne invalidnosti v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Ljudem z invalidnostjo (imenujemo jih uporabniki, ker uporabljajo osebno asistenco) pri opravkih pomaga osebni asistent. 

Osebni asistent uporabniku nudi pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi svoje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Osebna asistenca tako ljudem z invalidnostjo daje možnosti, da sodelujejo v družbi kot vsi ostali, da so čim bolj samostojni in da se lahko ukvarjajo s tistim, kar želijo.

Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram. Osebni asistent lahko uporabniku pomaga pri hranjenju in pitju, preoblačenju, gibanju in premeščanju, jemanju zdravil, kuhanju, čiščenju, oskrbi hišnih ljubljenčkov, nakupovanju, ga vozi z uporabnikovim avtomobilom, mu nudi spremstvo pri obiskovanju športnih aktivnosti in kulturnih prireditev, mu pomaga na delovnem mestu ali v šoli …

Je osebna asistenca plačljiva?

Osebna asistenca je za uporabnika brezplačna, saj njeno izvajanje in plačilo za delo osebnih asistentov krije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Če uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo, mora polovico dodatka vsak mesec nakazati izvajalcu osebne asistence, s čimer prispeva k financiranju osebne asistence.

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je ne glede na dohodek in premoženje upravičen vsak, ki izpolnjuje naštete pogoje:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji;
 • je star od 18 do 65 let (če je vlagatelj uveljavil pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do nje tudi potem, ko dopolni to starost);
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Pogosta vprašanja

Osebna asistenca omogoča, da lahko ljudje s telesnimi ali duševnimi ovirami živijo čim bolj neodvisno življenje v svojem domačem okolju. Neodvisno življenje oseb z invalidnostjo pomeni, da imajo v vsakdanjosti nadzor nad svojimi lastnimi življenji in enake možnosti izbire, ki so drugim ljudem samoumevne. To vključuje življenje doma v krogu primarne družine, pridobitev izobrazbe, zaposlitev, ustvarjanje lastne družine, dostop do kulturnih in športnih prireditev ter drugih oblik aktivnega preživljanja prostega časa.

Pomen osebne asistence ni nega na domu, ampak čim večja samostojnost in aktivnost oseb z ovirami. Ob pomoči osebnega asistenta lahko uporabnik (to je oseba z invalidnostjo, ki koristi osebno asistenco), samostojno sprejema odločitve o svojem življenju, živi v svojem domu namesto v institucionalni oskrbi, je neodvisen ali vsaj manj odvisen od svojih družinskih članov in se aktivno vključuje v skupnost.

Namen osebne asistence je torej omogočiti osebam z invalidnostjo neodvisno življenje in jim pomagati, da svoj položaj v družbi spremenijo iz tega, da pasivno sprejemajo pomoč, v to, da aktivno oblikujejo lasten vsakdan. Lahko se izobražujejo, so zaposleni, obiskujejo športne prireditve, gredo v kino ali gledališče, nakupe opravljajo z osebnim asistentom in podobno.

Osebni asistent je oseba, ki jo izvajalec osebne asistence zaposli za izvajanje osebne asistence pri določenem uporabniku. Osebni asistent je lahko zaposlen na različne načine: kadar je glavni osebni asistent za uporabnika, se lahko zaposli redno za nedoločen ali določen čas ali pa kot samostojni podjetnik. Ker je vsak osebni asistent včasih odsoten zaradi dopusta, bolniške ali drugih razlogov, lahko uporabnik dobi tudi nadomestnega osebnega asistenta, ki nadomešča glavnega, kar ta ne more delati. Nadomestni osebni asistent je lahko zaposlen po podjemni pogodbi. kot samostojni podjetnik ali preko študentskega dela. 

Osebni asistent je lahko vsakdo, ki je polnoleten, je poslovno sposoben in ni bil obsojen za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja. Priden prične z delom osebnega asistenta, mora opraviti kratko usposabljanje.

Osebni asistent je lahko družinski član uporabnika. Za družinskega člana se šteje zakonec ali partner (zunajzakonski partner, partner partnerske zveze ali nesklenjene partnerske zveze), otrok, starš, brat ali sestra, vnuk ali vnukinja, partnerjev otrok, tast ali tašča, zet ali snaha, svak ali svakinja. Kadar ima uporabnik več osebnih asistentov, velja, da sta lahko samo dva osebna asistenta za polni delovni čas družinska člana. Če eden od asistentov, ki sta družinska člana, potrebuje nadomeščanje, ga lahko kot nadomestni asistent nadomesti še en družinski član.

 

Oseba, ki želi osebno asistenco (ali njen zakoniti zastopnik), izpolni vlogo za pravico do osebne asistence, ki se nahaja na spletnem portalu GOV.SI. Do nje lahko dostopate na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-uveljavljanje-pravice-do-osebne-asistence/.

Vlogo vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. K njej je potrebno priložiti določena dokazila in zdravstveno dokumentacijo o vrsti in stopnji invalidnosti, zdravstvenem stanju ter drugo dokumentacijo, ki dokazuje vašo potrebo po osebni asistenci.

Celoten postopek pridobivanja osebne asistence in vsi dokumenti, ki jih je pri tem potrebno pripraviti, so prosti upravne takse – to pomeni, da uporabniku, ki vloži vlogo, ni potrebno plačati za delo Centra za socialno delo, ki obravnava njegovo vlogo.

O pravici do osebne asistence, številu ur in storitvah odloči center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije. Dva člana strokovne komisije vlagatelja obiščeta na domu in se z njim oz. z njegovim zakonitim zastopnikom osebno pogovorita. S pomočjo obrazca o aktivnostih, za katere uporabnik potrebuje pomoč in jih sam ne more opraviti, člana komisije presodita, ali je vlagatelj upravičen do osebne asistence.

Komisija centru za socialno delo poda mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence, ki bi jo uporabnik potreboval. Center za socialno delo pošlje kopijo mnenja v vednost vlagatelju in nato izda odločbo o pravici do osebne asistence. K odločbi je priložena tudi vrednotnica.

Osebnega asistenta ne zaposluje uporabnik, ampak izvajalec osebne asistence. Izvajalci smo organizacije, ki izpolnjujemo predpisane pogoje in smo pridobile dovoljenje za izvajanje osebne asistence. Zavod Uvid smo izvajalci osebne asistence.

Izvajalci smo vpisani v dokument, v katerem smo zbrani vsi izvajalci osebne asistence za celotno Slovenijo. Temu dokumentu se reče register izvajalcev osebne asistence. Uporabnik, ki mu pripada osebna asistenca, si lahko izbere kateregakoli izvajalca iz registra.

Če izberete nas, nam predložite odločbo o pravici do osebne asistence in vrednotnico, ki ste ju prejeli od centra za socialno delo. Skupaj z nami sklenete dogovor o izvajanju osebne asistence in sestavimo izvedbeni načrt. To je dokument, ki opredeljuje način, kako bo pri vas potekala osebna asistenca.

Osebnega asistenta si lahko izberete sami, pri izbiri pa vam pomagamo. Potrudimo se, da najdemo osebnega asistenta, ki v največji možni meri ustreza vašim potrebam in željam. Osebni asistent je lahko vaš družinski član ali zunanja oseba.

V Zavodu Uvid imamo stike s številnimi osebnimi asistenti in iskalci zaposlitve v lokalnem območju, zato vam lahko svetujemo. Mi objavimo razpis za delovno mesto osebnega asistenta in izvedemo uvodne razgovore s kandidati, vse izbrane pa napotimo na razgovor k vam, saj šteje vaša odločitev. Zaposlimo osebnega asistenta, ki ga izberete vi.

Izbira je vaša – če ugotovite, da vam ne ustrezamo mi ali vaš osebni asistent, si lahko poiščete drugega izvajalca ali osebnega asistenta. Vse osebne asistente zaposlimo s poskusno dobo 3 mesecev. V tem obdobju lahko uporabnik in osebni asistent ugotovita, ali se dobro ujemata. Če bi se izkazalo, da vam osebni asistent ne ustreza, bomo skupaj poiskali drugega.

Osebni asistent lahko uporabniku pomaga pri številnih opravkih:

 • pri dnevnih opravilih,
 • pri komunikaciji,
 • uporabnika spremlja,
 • obvezno mora biti z njim, kadar ima uporabnik zelo hudo invalidnost,
 • pomaga mu pri vseh dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.
 • Če uporabnik obiskuje šolo ali je zaposlen, mu lahko osebni asistent pomaga tudi v šoli oz. na delovnem mestu.

Te oblike pomoči se imenujejo storitve osebne asistence. Vsi uporabniki od osebnega asistenta ne potrebujejo pomoči pri vseh zgoraj naštetih opravkih. Ko Center za socialno delo izda odločbo, da uporabniku pripada osebna asistenca, odloči tudi, do katerih storitev oz. oblik pomoči je ta uporabnik upravičen. 

Storitve osebne asistence so podrobneje naštete v 7. členu Zakona o osebni asistenci, do katerega lahko dostopate preko naslednje povezave: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568 

Uporabnik in njegov osebni asistent morata opraviti 6 urno usposabljanje. Uporabnik mora usposabljanje opraviti v prvih 2 mesecih po pričetku izvajanja osebne asistence, njegov osebni asistent pa preden nastopi z delom osebnega asistenta. Usposabljanje nato obnavljata vsako leto.

Za izvedbo usposabljanja poskrbimo mi in je za vas in za vašega osebnega asistenta brezplačno.

Kako vam lahko pomagamo v Zavodu Uvid

Niste prepričani, če vam osebna asistenca pripada?

Skupaj lahko ugotovimo, če izpolnjujete pogoje za osebno asistenco. Pomagali vam bomo, da jo pridobite.

Imate odločbo in iščete izvajalca osebne asistence?

Želite izvajalca v lokalnem okolju, ki nudi tudi dodatne aktivnosti? Potem smo pravi za vas.

pexels-rodnae-productions-7402978

Iščete delo in želite postati osebni asistent?

Pokličite nas! Tudi če trenutno nimamo prostega delovne mesta, si bomo zabeležili vaše podatke in vas obvestili, ko se ponudi priložnost.

Imate kakšna vprašanja v zvezi z osebno asistenco?

Pokličite nas. Z veseljem vam priskočimo na pomoč in pomagamo poiskati odgovore.

Pokličite nas

Dobite nas na telefonski številki 070 535 012

Napišite nam e-mail

anja.tajnsek@zavod-uvid.eu

Za uporabnike

Menite, da vam pripada osebna asistenca? 

Že imate odločbo in iščete izvajalca osebne asistence?

Za osebne asistente

Iščete delo? Vas mika karierna sprememba? 

Bi radi postali osebni asistent?