skip to Main Content
051 235 670 info@zavod-uvid.eu

Osebna asistenca

Uvideti – Pristopiti – Skrbeti

Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, kateri v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je ne glede na dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:

zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
je star od 18 do 65 let;
živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Kako si uredim osebno asistenco?

Vlogo za pravico do osebne asistence vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. O pravici do osebne asistence (številu ur in vsebini) odloči center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije. CSD izda odločbo iz katere je razvidno število ur in vsebina pomoči.

V Zavodu Uvid Rogaška Slatina Vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje in pomoč pri pridobitvi ustrezne odločbe.

Izberete izvajalca osebne asistence

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije in zavodi na podlagi odločbe ministrstva. .

V zavodu skupaj z Vami pripravimo izvedbeni načrt, ki je pisni dogovor o storitvah osebne asistence. Vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca. Podpisani izvedbeni načrt nato pošljemo krajevno pristojnemu centru za socialno delo.

Kontaktirajte nas

Z veseljem bomo odgovorili na vsa Vaša vprašanja.

Marija Zupanec

Back To Top